Documente necesare încheierii contractului de furnizare al energiei electrice:

Download format pdf.

I. Clientul final casnic:

a) Cererea de ȋncheiere a contractului cuprinzȃnd datele de contact;

b) Declaraţia pe propria rǎspundere ca ȋn spaţiul respectiv se desfaşoarǎ doar activitǎţi casnice, precum şi

c) Opţiunea pentru tipul de tarif aplicat (ȋn cazul contractului reglementat), respectiv oferta tip-aleasǎ, ȋn cazul ȋn care clientul alege o astfel de oferta –tip;

d) Actul de identitate al solicitantului care se prezintǎ ȋn original şi se depune ȋn copie;

e) Actul de proprietate sau alt document care sǎ ateste dreptul de folosinţǎ asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv – se prezintǎ ȋn original şi se depune ȋn copie

Notǎ: Ȋn situaţiile ȋn care clientul final nu deţine un astfel de document sau acesta nu are caracter definitiv, dar clientul final declarǎ ȋn scris pe propria rǎspundere ca foloseşte legal imobilul ce reprezintǎ locul de consum al energiei electrice, atȃta timp cȃt locul de consum nu este revendicat de altǎ persoanǎ, furnizorul poate ȋncheia un contract de furnizare a energiei electrice pe duratǎ limitatǎ de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire.

II. Clientul final noncasnic:

a) Cererea de ȋncheiere a contractului cuprinzȃnd denumirea solicitantului, sediul, telefonul, faxul, e-mailul, numele reprezentanţilor legali precum şi opţiunea pentru oferta tip-aleasǎ, ȋn cazul ȋn care clientul alege o astfel de ofertǎ –tip;

b) Certificatul de ȋnregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea bǎncii prin care clientul deruleazǎ plǎţile - se prezintǎ ȋn original şi se depun ȋn copie;

c) Actul de proprietate sau alt document care sǎ ateste dreptul de folosinţǎ asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv - se prezintǎ ȋn original şi se depune ȋn copie;

Nota: Ȋn situaţiile ȋn care clientul final nu deţine un astfel de document sau acesta nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de cǎtre clientul final şi de a ȋncheia un contract de furnizare a energiei electrice pe duratǎ limitatǎ de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire. Notǎ: Ȋn situaţia ȋn care clientul final are calitatea de chiriaş / concesionar sau altǎ calitate similarǎ care atestǎ un drept de folosinţǎ temporarǎ a locului de consum ȋncheiat cu proprietarul, clientul trebuie sǎ prezinte suplimentar şi acordul scris al proprietarului de drept, pentru ȋncheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacǎ aceastǎ menţiune nu se regǎseşte ȋnscrisǎ ȋn actul de deţinere al spaţiului!

d) Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – daca Operatorul de Reţea nu a emis certificatul de racordare - se preia de la contractul de reţea

e) Convenţia de exploatare, ȋn situaţiile ȋn care Operatorul de Reţea considerǎ cǎ este necesarǎ – se preia de la contractul de reţea.

f) Documente justificative pentru a beneficia de serviciu universal, dacǎ clientul solicitǎ acest tip de serviciu;

Notǎ: Certificatul de racordare şi convenţia de exploatare pot fi anexate contractului de furnizare dupǎ semnarea acestuia, dar ȋnainte de data ȋnceperii furnizǎrii energiei electrice. Notǎ: Furnizorul poate renunţa la prezentarea actelor ȋn original, caz ȋn care solicitantul trebuie sǎ dea o declaraţie pe proprie rǎspundere, ca documentele prezentate sunt conform cu originalele. Transmiterea documentelor aferente şi incheierea contractului se pot face şi prin mijloace electronice, dacǎ furnizorul oferǎ aceastǎ posibilitate, cu respectarea legislaţiei ȋn vigoare.


 

Vizitatori:

Plin de energie!